Giai đoạn 1: Nạp code cho mạch zigbee

Era hỗ trợ trải nghiệm được khi Module Zigbee kết nối với ESP32 và Raspberry

1. Yêu cầu phần cứng

Era hỗ trợ trải nghiệm được khi Module Zigbee kết nối với ESP32 và Raspberry

  • Mạch nạp CC Debugger.

  • USB CC2531 Dogle hoặc CC2530.

2. Yêu cầu phần mềm

SmartRF Flash Programmer V1: tải tại đây.

3. Hướng dẫn

B1: Truy cập vào link github sau Github.

B2: Click và tải file zip có tên sau: ERa_Coordinator_xxx.zip.

B3: Giải nén file zip vừa mới tải về sẽ được 4 file sau.

B4: Chọn file tương thích với module zigbee bạn đang có.

B5: Giải nén file zip sẽ được file hex tương ứng để upload chương trình.

Ví dụ: muốn upload code cho CC2530 -> giải nén CC2530.zip được file CC2530.hex.

B6: Kết nối mạch nạp CC Debugger với module CC2530 (xem tài liệu kết nối phần cứng tại ESP32 hoặc Raspberry).

CC2530:

B7: Mở phần mềm SmartRF Flash Programmer V1

B8: Kết nối mạch nạp (đầu USB) vào máy tính, nếu thành công sẽ có thông tin của chip trong SmartRF Flash Programmer V1.

B9: Chọn Erase -> Perform actions -> Read IEEE để unlock chip và đọc IEEE address của chip.

B10: Chọn file hex Flash image -> Erase, program and verify -> Perform actions để upload chương trình -> Đợi quá trình upload chương trình thành công.

Bước 11: Tiến hình thêm mới thiết bị device zigbee tại đây

Last updated