Arduino IDE

1. Cài đặt driver

Tiến hành cài đặt thêm những driver sau:

Với STM32: ST-link

2. Arduino IDE

Truy cập Software | Arduino và tải bản Arduino IDE(Legacy) tương thích với hệ điều hành.

3. Add Boards Manager STM32 cho Arduino IDE

  • Mở Arduino IDE

  • Vào File -> Preferences

Trong Popup Preference, tìm đến “Additional Boards Manager URLs” thêm đường dẫn sau và nhấn OK.

STM32: https://github.com/stm32duino/BoardManagerFiles/raw/main/package_stmicroelectronics_index.json,

Thêm đường dẫn tương ứng của từng board, mỗi đường dẫn cách nhau bằng dấu “,”

Vào Tools -> Board:… -> Boards Manager …

Trong Boards Manager, tìm STM32 -> nhấn install để thêm package STM32 MCU based boards vào Arduino IDE

STM32

Search

STM32

Package

STM32 MCU based boards

4. Thêm thư viện vào Arduino IDE

Vào Tools -> Manage Libraries

Tìm “Era Enabler” sau đấy chọn version mới nhất và tiến hành install.

Vào File -> Examples -> ERa -> STM32 -> Gsm (Nếu dùng SIM), Wifi (Nếu dùng Wifi)

Đối với board STM32:

Dùng module Gsm (SIM)

  • Chọn APN nhà mạng đang dùng.

  • Chọn modem SIM đang dùng.

  • Thay đổi ERA_AUTH_TOKEN thành token của project.

Dùng module Wifi

Thay đổi thông số ERA_AUTH_TOKEN của project, tên wifi(ssid) và pass wifi(pass).

Mở wed để tạo mới gateway ESP32 vào E-ra

pageSTM32-Wifi_ArduinopageSTM32_GSM_Arduino

Last updated