Video demo trải nghiệm E-ra

Các trải nghiệm của users diễn ra trên E-ra.io App

Tích Hợp Wokwi vào E-Ra IoT Platform

Giao Tiếp Với E-Ra IoT Platform Qua Virtual Pins

Demo Trải Nghiệm E-Ra - IoT Platform Với Module ESP32

Demo Trải Nghiệm E-Ra - IoT Platform Với Module Raspberry

Demo Trải Nghiệm E-Ra IoT Platform Với Module ESP8266

E-Ra IoT Platform Kết Nối Thành Công Với Board ESP32 + PLC S7 1200 Siemens

E-Ra IoT Platform Kết Nối Thành Công Với Board ESP32 + RS485 (Bên Thứ 3 Thiết Kế)

Kết Nối Thiết Bị Zigbee + Board ESP32 Với Nền Tảng IoT E-Ra

Demo Trải Nghiệm E-Ra - IoT Platform Với Module STM32 (F4 series)

Trải nghiệm Nền tảng IoT của EoH cho Thành phố Thông minh (EoH IoT Platform Demo for Smart City)

Điều Khiển Qua Board SIM 4G Trên Nền Tảng IoT E-Ra

Trải nghiệm Giải pháp Giám sát Chất Lượng Nước tại công ty EoH

Last updated