Arduino IDE

1. Cài đặt driver

Tiến hành cài đặt thêm những driver sau:

Với ESP32: CP210x

2. Arduino IDE

Truy cập Software | Arduino và tải bản Arduino IDE(Legacy) tương thích với hệ điều hành.

3. Add Boards Manager ESP32 cho Arduino IDE

  • Mở Arduino IDE

  • Vào File -> Preferences

Trong Popup Preference, tìm đến “Additional Boards Manager URLs” thêm đường dẫn sau và nhấn OK.

ESP32: https://github.com/espressif/arduino-esp32/raw/gh-pages/package_esp32_index.json

Thêm đường dẫn tương ứng của từng board, mỗi đường dẫn cách nhau bằng dấu “,”

Vào Tools -> Board:… -> Boards Manager …

Trong Boards Manager, tìm ESP32 -> nhấn install để thêm package Boards ESP32 vào Arduino IDE

Cài đặt phiên bản stable của ESP32 (v2.x.x) để ổn định trong quá trình sử dụng.

ESP32

STM32

Search

ESP32

STM32

Package

esp32

STM32 MCU based boards

4. Thêm thư viện vào Arduino IDE

Vào Tools -> Manage Libraries

Tìm “Era Enabler” sau đấy chọn version mới nhất và tiến hành install.

Cắm nguồn board ESP32 vào máy tính để kết nối port

Ấn vào dropdown để chọn board và port -> Chọn Board " ESP32 Dev Module" và Chọn cổng Ports của mạch nạp ESP32

Mở wed để tạo mới gateway ESP32 vào E-ra

pageESP32_ Arduino

Last updated