Links

Kịch bản thông minh

Thông tin giải pháp

Các kịch bản là một phần của hệ thống nơi người dùng xác định các trường hợp có thể xảy ra tại nhà của họ.
Người dùng có thể tùy chỉnh các kịch bản để đáp ứng sở thích của mình và điều khiển thông qua ứng dụng người dùng hoặc điều khiển bằng giọng nói.

Các đặc trưng của giải pháp

Điểu khiển bằng 1 chạm
Tuỷ chỉnh kịch bản
Tiện lợi

Các thiết bị

Kịch bản thông minh