Thay đổi WiFi - WiFi Config

1. Yêu cầu trong firmware.

Lưu ý: Cài đặt phiên bản stable của ESP32 (v2.x.x) để ổn định trong quá trình sử dụng.

- ERa library version từ v1.1.2

- Example: ESP32 -> ESP32_WiFi_Basic.

Tìm và thay thế mã Token và WiFi mặc định của Gateway:

Tìm đoạn code sau:

Bỏ ghi chú (Uncomment) dòng BUTTON_PIN như hình dưới!

Chú thích:

BUTTON_PIN: cầu hình pin để kích hoạt chế độ “Wifi Config” được nối với nút nhấn ( ở ví dụ là: GPIO 0 – chân BOOT).

BUTTON_INVERT: cấu hình mức tích cực để kích hoạt chế độ “Wifi Config” false nếu button tích cực thấp và true nếu button tích cực cao.

BUTTON_HOLD_TIMEOUT: cấu hình thời gian nhấn giữ nút nhấn để vào chế độ “Wifi Config”.

2. Hướng dẫn sử dụng chế độ WiFi Config

2.1. Kích hoạt WiFi Config:

Cách 1: Nhấn và giữ nút nhấn đã cấu hình ở trong firmware như bên trên > 5s.

Cách 2: Nếu gateway không kết nối WiFi trong 1-2 phút, ESP32 sẽ vào chế độ “WiFi Config”.

2.2. Các bước để thay đổi WiFi bằng web server của gateway:

Bước 1: Dùng điện thoại kết nối với WiFi mà gateway phát ra có dạng:

Tên WiFi: eoh.era.xxx

Pass WiFi: Eoh@2021

Chú thích:

xxx: là chuổi kí tự đằng sau

Bước 2: Từ trình duyệt điện thoại truy cập vào địa chỉ sau: 192.168.27.1:

Bước 3: Chọn mục Network:

Bước 4: Chọn mục Scan Network:

Bước 5: Chọn tên WiFi mới cần kết nối, nhập Password và nhấn Save:

(Chọn thêm WiFi 2 và nhập Password 2 để thêm WiFi backup)

Chú thích:

- SSID: Tên WiFi kết nối chính

- Password: Mật khẩu của WiFi kết nối chính

- SSID 2: Tên WiFi backup

- Password 2: Mật khẩu WiFi backup

Bước 6: Đợi quá trình kết nối WiFi mới hoàn tất.

Bước 7: Kiểm tra lại kết nối từ gateway lên E-Ra App.

Quá trình kết nối lại WiFi cho gateway đã hoàn tất.

Last updated