Hướng dẫn sử dụng E-Ra

Tính năng này cho phép người dùng truy cập, cấu hình tất cả các thông số kỹ thuật cũng như cách hiển thị một cách dễ dàng (No-code), nhanh chóng.

Developer có thể:

  • Tạo mới và cấu hình gateway (ESP32, ESP8266, STM32-Gsm, STM32-Wiffi, Raspberry Pi) tại ứng dụng web của E-Ra

  • Tạo mới và cấu hình các config

  • Hiển thị và điều khiển nhiều widget thuộc các gateway khác nhau trong cùng 1 unit

  • Đồng bộ hóa điều khiển trên ứng dụng web và mobile

  • Dễ dàng sử dụng mobile app trong việc giám sát bằng cách chia cấu trúc nhỏ thành Unit-->Sub-Unit --> Tên thiết bị (Mobile)--> Widget

Bật Developer Mode.

  1. Đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản lần đầu tiên

  2. Ấn vào Developer trên thanh menu để tiến hành trải nghiệm

  3. Kiểm tra chế độ Developer mode tại account , bật On "Deverloper Mode"

Last updated