Information

  • Conection time: Gateway sẽ báo trạng thái "OFFLINE" khi thời gian giữ 2 lần nhận tín hiệu xa hơn thời gian setup (giây)

Last updated