Giai đoạn 2_ Cấu hình thông số

Ấn vào setup để tiến hành tạo mới device bằng phương pháp zigbee

Click " New zigbee device" để tạo mới device trong gateway. Tại đây người dùng chọn vị trí sub unit muốn hiển thị cụ thể khi hiển thị trong mobile app.

Ấn "Next" để tiến hành mở mạng zigbee để thiết bị

Hệ thống sau khi hoàn thành kết nối sẽ hiện các thông tin được trả ra từ thiết bị, người dùng có thể cập nhật lại tên thiết bị hoặc thời gian (giây) báo thiết bị mất kết nối sau lần kết nối gần nhất.

Sau khi hoàn thành thêm mới device, người dùng sẽ tiến hành thêm mới các config hoặc action của device đó

-Ví dụ: Mapping 1 device là công tắt thông minh, có 3 thiết bị

  • Config: Nhập các config thiết bị có, mỗi config sẽ có key khác nhau--> Người dùng đọc kỹ thông tin kỹ thuật và nhập đúng key của từng config

  • Action: Nhập các action của device đó Với "Control payload" nhập đúng với cấu trúc: {"key":0} cho hành động tắt, {"key":1} cho hành động bật

Last updated