Links

Quản lý hàng tồn kho

Thông tin giải pháp

Cũng như nhiều doanh nghiệp khách sạn và bán lẻ, rất nhiều tài sản của họ được gắn vào hàng tồn kho của họ. Do đó, việc quản lý hàng tồn kho như vậy là rất quan trọng để các doanh nghiệp này hoạt động hàng ngày. Giải pháp của chúng tôi cho phép các doanh nghiệp và người quản lý quản lý hàng tồn kho của họ một cách hiệu quả. Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm, v.v. đảm bảo rằng hàng tồn kho nhạy cảm như thực phẩm dễ hỏng luôn được bảo quản ở trạng thái thích hợp.

Các đặc trưng của giải pháp

Giám sát lưu trữ từ xa
Kiểm tra hàng tồn kho tự động
Tích hợp các công cụ quản lý hàng tồn kho khác
Các thiết bị
Cảm biến nhiệt độ