Links

Giải pháp theo dõi nhân viên

Thông tin giải pháp
Đối với tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có tài sản lớn, quản lý nhân viên là một nhiệm vụ khó khăn. Thông thường, rất khó để quản lý năng suất của nhân viên và đặc biệt là cách họ thực hiện trong các hoạt động và trách nhiệm của mình. Giải pháp theo dõi nhân viên của chúng tôi cho phép người quản lý biết chính xác vị trí của nhân viên thông qua huy hiệu thông minh trong cơ sở kinh doanh. Ứng dụng của chúng tôi cho phép người quản lý phân tích dữ liệu và cũng cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về năng suất của nhân viên.
Các đặc trưng của giải pháp
Bản địa hình hoá nhân viên
Theo dõi các mẫu chuyển động
Tối ưu hoá hoạt động
Các thiết bị
Thẻ
Trạm cơ sở