Raspberry Pi_Chạy code tại Terminal

Bước 1: Ghim dây nguồn, dây HDMI, chuột và bàn phím vào gatway Raspberry Pi

Bước 2: Khi hoàn thành cắm dây cửa sổ màn hình sẽ tự mở Terminal của Raspberry đẻ tiến hành chạy các lệnh code

Bước 3: Trên web, ấn thêm mới gateway và chọn loại board Raspberry Pi --> Tại bước install Library mở link http://wiringpi.com/download-and-install/

Bước 4: Trong Terminal của Raspberry chạy lệnh

sudo apt-get install wiringpi

Bước 5: Terminal của Raspberry chạy lệnh để kiểm tra xem wirePi được cài đặt chưa

$ gpio -v

Bước 6: Bấm next step để chuyển sang bước: Code

Bước 7: Terminal của Raspberry tiếp tục chạy lần lượt từng lệnh dưới đây

$ git clone https://github.com/eoh-jsc/era-lib.git 
$ cd era-lib/linux 
$ make clean all target=raspberry

Bước 8: Terminal của Raspberry tiếp tục chạy lệnh Token được sinh ra theo từng gateway

$ sudo ./era --token=1er43

Bước 9: Bấm Next Step để tiến hành nạp codem đợi 30-60 giây

Bước 10: Ấn go to gateway để hoàn tất add gateway

Xem video hướng dẫn cụ thể tại đây

pageVideo demo trải nghiệm E-ra

Last updated