PlatformIO

1. Cài đặt driver

Tiến hành cài đặt thêm những driver sau:

Với STM32: ST-link

2. Visual Studio Code

Truy cập Visual Studio Code - Code Editing. Redefined và tải bản VS Code tương thích với hệ điều hành.

3. PlatformIO

 • Mở VS Code chọn Extensions

 • Tìm PlatformIO IDE

 • Tiến hành Install PlatformIO

4. Tạo project

 • Trong VS Code chọn PlatformIO

 • PlatformIO: Quick Access -> PIO Home -> Open

 • Chọn New Project để tạo project mới -> Xuất hiện popup Project Wizard như hình dưới

Trong Project Wizard: vui lòng nhập tên Project, chọn Board, Framework, Location lưu project và tiến hành tạo Project

STM32

Board

Black STM32F407VG

Framework

Arduino

Lưu ý: Hiện tại bản Pre-Release support ESP32, ESP8266, STM32, Raspberry Pi

5. Thêm thư viện vào Project

 • Trong PlatformIO Home chọn Libraries

 • Tìm “Era EoH”

 • Chọn “ERa by EoH Ltd”

Bảng Registry hiện ra sau đấy chọn version mới nhất và “Add to Project”

Popup “Add project dependency” -> tiến hành chọn project và click “Add”

Cài đặt thêm thư viện STM32duino FreeRTOS by stm32duino, và TinyGSM by vshymanskyy.

Trong bảng Registry -> Examples -> chọn example tương ứng của từng board -> copy nội dung của example

Paste nội dung của example vào file main.cpp

STM32

Example

Gsm (nếu dùng SIM)

Wifi (nếu dùng Wifi)

Dùng module Gsm (SIM)

 • Chọn APN nhà mạng đang dùng.

 • Chọn modem SIM đang dùng.

 • Thay đổi ERA_AUTH_TOKEN thành token của project.

Dùng module WiFi

Thay đổi thông số ERA_AUTH_TOKEN của project, tên wifi(ssid) và pass wifi(pass).

Lưu ý

Đối với board STM32 vui lòng cài đặt thêm thư viện bỗ trợ ở mục 2.2.

Nhấn vào dấu ✔️ dưới thanh taskbar để tiến hành build chương trình.

1.2.4. Upload code

 • Nhấn vào dấu --> dưới thanh taskbar để tiến hành upload chương trình. Mở wed để tạo mới gateway ESP32 vào E-ra

pageTạo mới gateway

Last updated