Hướng dẫn đấu nối thiết bị ngoại vi

WARNING

  • Không được để nguồn >3.3VDC chạm vào bất kì chân GPIO nào 1 cách trực tiếp.

  • Không cấp tín hiệu vào chân Input với mức điện áp > 3.3VDC.

  • Không được dùng chân GPIO điều khiển trực tiếp tải lớn hơn dòng chịu dựng trên chân GPIO của hãng ( ví dụ: < 30mA với ESP32; < 10mA với STM và Raspberry).

1. Đấu nối thiết bị ngoại vi cho ESP32

2. Đấu nối thiết bị ngoại vi cho STM32

3. Đấu nối thiết bị ngoại vi cho Raspberry Pi

4. Đấu nối thiết bị ngoại vị cho ESP8266

Last updated