Day 2: Giám sát dữ liệu Hệ thống cảm biến với ASUS Tinker Board kết hợp với bộ Kit Yolo UNO

Bài giảng:

Hướng dẫn thao tác lệnh:

  1. Tìm địa chỉ ip và token Tinker board

  2. Online Tinker thông qua ssh

  3. Online Tinker với code mới

----------------------------------------------------

Tìm IP: Khởi động Tinker Mở LXTerminal (Start menu > System Tools > LXTerminal) Copy / paste lệnh

sudo ifconfig wlan0

Tìm Token: Vào web https://app.e-ra.io/dev-mode/gateways > Gateway của mình > Copy authtoken

Last updated