Gateway_Cấu hình thông số

Thiết lập các giá trị của mạch mình tại trang All Gateway, bao gồm cấu hình device và các config, action đi kèm.

  • Info: Thông tin cơ bản của 1 gateway

  • Input/Output pins: Tạo mới device và mapping các chân pin được gắn trên board (STM32, ESP32, Raspberry Pi 3)

  • Zigbee devices: Quản lý các device sử dụng phương thức zigbee

  • Modbus devices: Quản lý các device sử dụng phương thức modbus

  • Datastream:Liệt kê tất cả các config read của thuộc 3 phương pháp trên. Chỉnh sửa giá trị đầu muốn lưu và hiển thị trên widget.

Last updated