Hướng dẫn sử dụng HardwareSerial trên ASUS Tinker Board

 1. Khai báo

HardwareSerial serial;
 1. Cú pháp

serial.begin()

Mô tả:

Thiết lập tốc độ dữ liệu baudrate cho device ID.

serial.begin(devID, devBaudrate);
// vd: serial.begin("/dev/ttyS0", 115200);

Tham số truyền vào:

 • devID - device ID của thiết bị.

 • devBaudrate - tốc độ baud của thiết bị.

Giá trị trả về:

Không

serial.available()

Mô tả:

Lấy số byte (ký tự) có sẵn để đọc từ serial.

serial.available();

Tham số truyền vào:

Không

Giá trị trả về:

 • Số lượng byte có sẵn để đọc.

serial.read()

Mô tả:

Đọc dữ liệu (byte) từ serial.

serial.read();

Tham số truyền vào:

Không

Giá trị trả về:

 • Byte đầu tiên của serial (hoặc -1 nếu không có dữ liệu nào có sẵn). Loại dữ liệu: int.

serial.readBytes()

Mô tả:

Đọc dữ liệu (byte) từ serial.

serial.readBytes(buffer, length);

Tham số truyền vào:

 • buffer - bộ đệm để lưu trữ các byte.

 • length - số lượng byte cần đọc.

Giá trị trả về:

 • Số lượng byte được đọcvào bộ đệm. Loại dữ liệu: size_t.

serial.write()

Mô tả:

Ghi dữ liệu vào serial.

serial.write(val);
serial.write(str);
serial.write(buf, len);

Tham số truyền vào:

 • val - byte dữ liệu.

 • str - chuỗi dữ liệu string.

 • buf - chuỗi dữ liệu byte.

 • len - số lượng byte sẽ được gửi từ mảng(chuỗi).

Giá trị trả về:

 • Sẽ trả về số lượng byte đã được ghi. Loại dữ liệu: size_t.

serial.print()

Mô tả:

Ghi dữ liệu vào serial dưới dạng văn bản ASCII

serial.print(val);

Tham số truyền vào:

 • val - giá trị muốn in.

Giá trị trả về:

 • Sẽ trả về số lượng byte đã được ghi. Loại dữ liệu: size_t.

serial.prinln()

Mô tả:

Ghi dữ liệu vào serial dưới dạng văn bản ASCII và ký tự \r\n.

serial.println(val);

Tham số truyền vào:

 • val - giá trị muốn in.

Giá trị trả về:

 • Sẽ trả về số lượng byte đã được ghi. Loại dữ liệu: size_t.

Last updated