Arduino IDE

1.. Cài đặt driver

Tiến hành cài đặt thêm những driver sau:

Với ESP8266: CP210x

2. Arduino IDE

Truy cập Software | Arduino và tải bản Arduino IDE(Legacy) tương thích với hệ điều hành.

3. Add Boards Manager ESP8266 cho Arduino IDE

  • Mở Arduino IDE

  • Vào File -> Preferences

Trong Popup Preference, tìm đến “Additional Boards Manager URLs” thêm đường dẫn sau và nhấn OK.

ESP8266: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Vào Tools -> Board:… -> Boards Manager …

Trong Boards Manager, tìm ESP8266 -> nhấn install để thêm package Boards ESP8266 vào Arduino IDE

4. Thêm thư viện vào Arduino IDE

Vào Tools -> Manage Libraries

Tìm “Era Enabler” sau đấy chọn version mới nhất và tiến hành install.

Tại Tools -> Manage Libraries tiếp tục Tìm “Preferences by vshymansky” sau đấy chọn version mới nhất và tiến hành install.

Cắm nguồn board ESP8266 vào máy tính để kết nối port

Ấn vào dropdown để chọn board và port -> Chọn Board " Generic ESP8266 Module" và Chọn cổng Ports của mạch nạp ESP8266

Mở wed để tạo mới gateway ESP32 vào E-ra

pageESP8266_Arduino

Last updated