Display

  • Các widget này chỉ cần mapping datastreams (config read) để đọc giá trị lên trên widget bao gồm

  • Mỗi widget trong khi cấu hình đều chọn thêm 2 trường thông tin là phân rõ cụ thể khu vực và tên device mobile sẽ giám sát. Từ đó sẽ dễ dàng giám sát và điều khiển thiết bị bằng mobile app.

  • Giám sát và điều khiển trên mobile app sau khi hoàn thành setup trên web.

1. Value box

Widget này có thể sử dụng hiển thị giá trị đọc được từ config của device. 1 widget có thể hiển thị được nhiều bảng giá trị cùng 1 lúc Ví dụ: Nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí,...

2. Video

  • Với video thông thường đã được quy đổi "http://demo.mp4", người dùng chỉ cần coppy và nhập vào URL của widget để hoàn thành cấu hình ví dụ: https://gist.github.com/jsturgis/3b19447b304616f18657

  • Stream Camera - Với các hãng Camera có public uri --> Camera sẽ được giám sát reatime trên cả web và app Era - Với các hãng Camera chỉ xuất định dạng rtsp --> Camera sẽ chỉ giám sát reatime trên app Era

3. Compass

Widget chuyên cho hiển thị dạng hướng gió và tốc độ gió cho cảm biến thời tiết

4. Circle

Widget này có thể sử dụng hiển thị rõ được những ngưỡng cảnh báo, trang thái một cách sinh động mà không cần phải đoán với giá trị hiện lên báo hiện 1 sự kiện như thế nào Ví dụ: Chất lượng nước, chất lượng không khí (tốt, trung bình, thấp,...), hoặc trạng thái cửa mở/đóng,...

5. Gauge

Widget này có thể sử dụng hiển thị giá trị đọc được từ config của device 1 các trực quan về biến động gần tới ngưỡng max để chú ý Ví dụ: giám sát công xuất, pH,...

6. Visual chart

  • Widget này dùng để hiển thị lịch sử của dãy giá trị đã truyền lên của config theo thời gian, từ đó xem được biến động của dữ liệu

  • Có thể lựa chọn kiểu biểu đồ và kiểu dữ liệu muốn hiển thị trên chart

  • Lựa chọn định dạng thời gian muốn hiển thị

Ví dụ: Lịch sử nhiệt độ, độ ẩm, thời điểm bật/tắt đèn,...

7. Value bar

Widget này có thể sử dụng hiển thị giá trị đọc được từ config của device. Ví dụ: Nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí,...

Last updated