Control

  • Các widget này chỉ cần mapping datastreams (config read) để nhận những trạng thái khi action thay đổi và action để gởi lệnh điều khiển.

  • Mỗi widget trong khi cấu hình đều chọn thêm 2 trường thông tin là phân rõ cụ thể khu vực và tên device mobile sẽ giám sát. Từ đó sẽ dễ dàng giám sát và điều khiển thiết bị bằng mobile app.

  • Giám sát và điều khiển trên mobile app sau khi hoàn thành setup trên web.

1. Button

Widget này có thể sử dụng cho tất cả các device bật, tắt với tín hiệu như 0,1. Đây là widget được sử dụng phổ biến nhất cho dạng điều khiển 1 hành động bất kỳ

2. 3 buttons

Widget này có thể sử dụng điều khiển 3 action trong cùng 1 widget Ví dụ: Device Cổng gate hoặc rèm(đóng, dừng, mở),..

3. State grid

Widget này có thể sử dụng điều khiển nhiều action trong cùng 1 widget Ví dụ: Bật tắt nhiều đèn, điều khiển các chế độ khác nhau của máy lạnh,...

4. Number action

Widget này có thể sử dụng điều khiển nhiều action nhanh giá trị lên xuống Ví dụ: điều khiển nhiệt độ máy lạnh, điều khiển đèn (truyền nhanh trạng thái 0,1),...

5. Slide Range

Widget này có thể sử dụng điều khiển tăng giảm giá trị Ví dụ: điều khiển độ sáng của đèn dimming

6. Option Dropdown Action

Widget này có thể sử dụng điều khiển với 1 action thì điều khiển những trạng thái gì Ví dụ: Khi action : On của Quạt, thì tốc độ quay sẽ 1,2,3,4,...

7. Switch Button

Widget này có thể sử dụng cho tất cả các device bật, tắt với tín hiệu như 0,1. Đây là widget được sử dụng phổ biến nhất cho dạng điều khiển 1 hành động bất kỳ

Last updated