Sử dụng VIRTUAL PIN

1. Virtual pin là gì

Virtual pin hay pin ảo là tính năng dùng để giao tiếp dữ liệu giữa E-Ra AppGateway, để người dùng có thể tùy biến xây dựng ứng dụng của mình với E-Ra.

2. Virtual pin là gi:

Để sử dụng Virtual pin giao tiếp giữa App và gateway ta dùng 2 hàm sau:

2.1 Để gửi dữ liệu từ gateway lên server:

ERa.virtualWrite(vPin, value);

Trong đấy:

  • vPin: tên pin ảo V0, V1...

  • Value: giá trị muốn gửi lên app.

2.2. Để nhận dữ liệu từ server về gateway:

ERA_WRITE(vPin)

Với 2 tham số truyền vào:

  • pin: số pin

  • param: dữ liệu là server truyền xuống gateway

Lưu ý: hiện tại E-Ra chỉ hỗ trợ dữ liệu dạng số là integer, float, double

Để lấy dữ liệu từ server ta dùng như sau:

Với kiểu integer: int value = param.getInt() hoặc (int)param

Với kiểu float: float value = param.getFloat() hoặc (float)param

Với kiểu double: double value = param.getDouble() hoặc (double)param

3. ERaTimer:

ERaTimer: là tính năng được sữ dụng để đọc và gửi data từ gateway lên server theo 1 chu kỳ cố định và không làm ảnh hưởng đến hệ thống E-Ra. (Chi tiết cách dùng sẽ nêu ra trong ví dụ).

4. Ví dụ

Dùng pin V0 để nhận lệnh điều khiển đèn led build in trên board ESP32.

Dùng pin V1 để gửi thời gian chạy (uptime) của gateway lên server.

Dùng pin V2 để gửi nhiệt độ chip ESP32 lên server.

Chi tiết API Virtual pin vui lòng truy cập vào trang wiki tại đây

Last updated