Links

Giám sát chất lượng không khí ngoài trời

Thông tin giải pháp

Cung cấp một môi trường an toàn và lành mạnh là vô cùng quan trọng đối với bất kỳ người dân nào.
Giải pháp giám sát môi trường của chúng tôi cung cấp cho bạn các công cụ để giám sát các thông số môi trường khác nhau như PM10, PM2.5, Nhiệt độ, Độ ẩm, CO và các thông số khác để bạn có thể thực hiện các bước cần thiết nhằm đảm bảo môi trường an toàn cho bạn, nhân viên và khách hàng của bạn .
Phần mềm ứng dụng của chúng tôi cung cấp dữ liệu môi trường theo thời gian thực để đưa ra quyết định tốt hơn

Các đặc trưng của giải pháp

Quan trắc thời gian thực
Định cấu hình cảnh báo
Khả năng mở rộng cao

Các thiết bị

Cảm biến chất lượng không khí