Giai đoạn 2: Thiết lập và cấu hình widget và thiết bị

Bước 1: Cấu hình các thông số cho thiết bị, chi tiết tại đây

Bước 2: Thiết lập Wiget điều khiển thiết bị trên nền tảng E-ra iot, chi tiết tại đây

Bước 3: Tiến hành trải nghiệm E-ra iot platform với Board ESP32

Last updated