Links

Topic 1 - Giải Pháp Điều Khiển Đèn Và Giám Sát Nhiệt Độ, Độ Ẩm

Phát triển Giải pháp Điều khiển Đèn & Giám sát Nhiệt độ, Độ ẩm trên Nền tảng E-Ra
Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm
Nội Dung E-Ra Workshop
E-Ra Workshop_Topic 1_Software Installation Guide.pdf
734KB
PDF
Video hướng dẫn Cài đặt phần mềm thực hành E-Ra Workshop

Tài liệu Thuyết trình

E-Ra Workshop_Topic 1 Presentation.pdf
14MB
PDF
Tài liệu E-Ra Workshop - Topic 1

Video E-Ra Workshop

E-Ra Workshop Topic 1 - Lần 1: 06/01/2023
E-Ra Workshop Topic 1 - Lần 2: 07/01/2023