PlatformIO

1. Cài đặt driver

Tiến hành cài đặt thêm những driver sau:

Với ESP8266: CP210x

2. Visual Studio Code

Truy cập Visual Studio Code - Code Editing. Redefined và tải bản VS Code tương thích với hệ điều hành.

3. PlatformIO

 • Mở VS Code chọn Extensions

 • Tìm PlatformIO IDE

 • Tiến hành Install PlatformIO

4. Tạo project

 • Trong VS Code chọn PlatformIO

 • PlatformIO: Quick Access -> PIO Home -> Open

 • Chọn New Project để tạo project mới -> Xuất hiện popup Project Wizard như hình dưới

Trong Project Wizard: vui lòng nhập tên Project, chọn Board, Framework, Location lưu project và tiến hành tạo Project

ESP8266

Board

Espressif ESP8266 Dev Module

Framework

Arduino

5. Thêm thư viện vào Project

 • Trong PlatformIO Home chọn Libraries

 • Tìm “Era EoH”

 • Chọn “ERa by EoH Ltd”

Bảng Registry hiện ra sau đấy chọn version mới nhất và “Add to Project”

Popup “Add project dependency” -> tiến hành chọn project và click “Add”

Trong bảng Registry -> Examples -> chọn example tương ứng của từng board -> copy nội dung của example

Paste nội dung của example vào file main.cpp

ESP8266

Example

Basic

Đối với board ESP8266

Dùng module Gsm (SIM)

 • Chọn APN nhà mạng đang dùng.

 • Chọn modem SIM đang dùng.

 • Thay đổi ERA_AUTH_TOKEN thành token của project.

Dùng module WiFi

Thay đổi thông số ERA_AUTH_TOKEN của project, tên wifi(ssid) và pass wifi(pass).

Nhấn vào dấu ✔️ dưới thanh taskbar để tiến hành build chương trình.

6. Upload code

Mở file platformio.ini của project và tiến hành thay đổi upload_port sang cổng COM (Window OS) hoặc “/dev/ttyUSB” (Unix-Based OS) của mạch nạp.

 • Nhấn vào dấu --> dưới thanh taskbar để tiến hành upload chương trình.

Lưu ý với board ESP8266

Vào chế độ bootloader (chế độ upload code) trước khi tiến hành upload chương trình bằng cách:

 • Mở serial monitor (click vào biểu tượng như hình trên).

 • Nhấn giữ nút BOOT đồng thời nhấn và nhả nút RST/EN trên board ESP8266

Mở wed để tạo mới gateway ESP8266 vào E-ra

pageTạo mới gateway

Last updated