Một số lưu ý khi build code trên ASUS Tinker Board

  1. Chương trình chính nằm ở file "main.cpp" trong thư mục:

~/era-lib/linux
  1. Thư viện bổ trợ cần được thêm vào thư mục sau:

  • Với file header (*.h, *.hpp)

~/era-lib/linux/User/inc
  • Với file source (*.c, *.cpp)

~/era-lib/linux/User/src
  1. Để build E-Ra trên ASUS Tinker Board cần đưa con trỏ về thư mục:

~/era-lib/linux

Sử dụng lệnh sau để build chương trình:

make clean all target=tinker

Last updated