Tích hợp MQTT Server

API

GATEWAY_TOKEN là mã định danh của mỗi gateway.

MQTT_API_KEY là mã bí mật của mqtt server, có mã này thì mới có quyền gọi các api bên dưới.

Create user

Tạo mqtt user và password.

URL: https://domain.com/api/user
METHOD: post

HEADER
- Content-Type: application/json
- Authorization: Basic Auth
 username = ""
 password = MQTT_API_KEY

BODY
{
  "username": GATEWAY_TOKEN,
  "password": "password",
}

Create acl

Tạo quyền điều khiển ghi và đọc cho username với pattern là eoh/chip/GATEWAY_TOKEN/# sẽ truy cập được toàn bộ thông tin của GATEWAY_TOKEN đó.

URL: https://domain.com/api/acl
METHOD: post

HEADER
- Content-Type: application/json
- Authorization: Basic Auth
 username = ""
 password = MQTT_API_KEY

BODY
{
  "username": GATEWAY_TOKEN,
  "pattern": "eoh/chip/GATEWAY_TOKEN/#",
  "read": true,
  "write": true
}

Delete user

Xóa mqtt user

URL: https://domain.com/api/user/GATEWAY_TOKEN
METHOD: delete

HEADER
- Content-Type: application/json
- Authorization: Basic Auth
 username = ""
 password = MQTT_API_KEY

Last updated