Links

Tích hợp MQTT Server

API

GATEWAY_TOKEN là mã định danh của mỗi gateway.
MQTT_API_KEY là mã bí mật của mqtt server, có mã này thì mới có quyền gọi các api bên dưới.
Create user
Tạo mqtt user và password.
URL: https://domain.com/api/user
METHOD: post
HEADER
- Content-Type: application/json
- Authorization: Basic Auth
username = ""
password = MQTT_API_KEY
BODY
{
"username": GATEWAY_TOKEN,
"password": "password",
}
Create acl
Tạo quyền điều khiển ghi và đọc cho username với pattern là eoh/chip/GATEWAY_TOKEN/# sẽ truy cập được toàn bộ thông tin của GATEWAY_TOKEN đó.
URL: https://domain.com/api/acl
METHOD: post
HEADER
- Content-Type: application/json
- Authorization: Basic Auth
username = ""
password = MQTT_API_KEY
BODY
{
"username": GATEWAY_TOKEN,
"pattern": "eoh/chip/GATEWAY_TOKEN/#",
"read": true,
"write": true
}
Delete user
Xóa mqtt user
URL: https://domain.com/api/user/GATEWAY_TOKEN
METHOD: delete
HEADER
- Content-Type: application/json
- Authorization: Basic Auth
username = ""
password = MQTT_API_KEY