Input/Output pins

Tạo mới device trong gateway. Tại đây người dùng mapping chân pin của mình gắn với hoạt động từng config read, config write, action của device đó

  • Ditital: tín hiệu được phân tách theo thời gian. Nó sử dụng các số 0 và 1 rời rạc để biểu diễn thông tin Ví dụ: đèn, nút nhấn,trạng thái cửa..

  • Analog: tín hiệu được truyền liên tục (không ngắt quãng) thay đổi theo thời gian Ví dụ: nhiệt độ, độ ẩm

Ví dụ: Mapping 1 device đèn với chân pin là GIPO15

  • Config read: Là các chân pin của device có chức năng đọc được giữ liệu và hiển thị trên widget Ví dụ: Giá trị nhiệt độ, độ ẩm,...

  • Config write: Là các chân pin của device có chức năng ghi được giữ liệu và liên kết với action để điều khiển thiết bị Ví dụ: Điều khiển đèn

  • Action: Nhập các action của device đó ví dụ: Với thiết bị đèn chân pin GIPO15 ở trên tại config write ghi giữ liệu 0 và 1 tương ứng với action tạo ra ở đây 0N: 1 OFF: 0

Last updated