Links
Comment on page

Hướng dẫn đấu nối thiết bị ngoại vi

WARNING
  • Không được để nguồn >3.3VDC chạm vào bất kì chân GPIO nào 1 cách trực tiếp.
  • Không cấp tín hiệu vào chân Input với mức điện áp > 3.3VDC.
  • Không được dùng chân GPIO điều khiển trực tiếp tải lớn hơn dòng chịu dựng trên chân GPIO của hãng ( ví dụ: < 30mA với ESP32; < 10mA với STM và Raspberry).

1. Đấu nối thiết bị ngoại vi cho ESP32

Huong dan ESP32_30Pin-CC2530-V1.pdf
2MB
PDF
ESP32 - 30 Pin
Huong dan ESP32_38Pin.pdf
1MB
PDF
ESP32 - 38 Pin

2. Đấu nối thiết bị ngoại vi cho STM32

Huong dan STM32-V2.0.pdf
2MB
PDF

3. Đấu nối thiết bị ngoại vi cho Raspberry Pi

Huong dan Raspberry Pi 3 Model B+.pdf
1MB
PDF
4. Đấu nối thiết bị ngoại vị cho ESP8266
Huong dan ESP8266.pdf
1MB
PDF