Links
Comment on page

Linh kiện cần chuẩn bị

Người dùng có thể chọn mua và sử dụng một trong 3 module mà E-Ra hỗ trợ
1.Danh sách linh kiện cho module ESP32
E-Ra device list for ESP32.pdf
399KB
PDF
2. Danh sách linh kiện cho module STM32 (F4 series)
E-Ra device list for STM32 (F4 series).pdf
422KB
PDF
3. Danh sách linh kiện cho module Raspberry
E-Ra device list for Raspberry.pdf
384KB
PDF
4. Danh sách linh kiện cho module ESP8266
E-Ra device list for ESP8266.pdf
345KB
PDF